เรื่อง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) Japan

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications, 2017 ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Hiroshima, Japan  ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

 


: 24 มี.ค. 2560