เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9

       

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงาน
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 9 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สู่ประเทศไทย 4.0 " วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo
 


: 27 มี.ค. 2560