เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือกับ The Association of Southeast Asian Teachers Education Network (AsTEN) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference : Teaching Competency Development : Issue, Innovations, and Initiatives มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย และโครงการการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ที่สนใจสามารจัดส่งบทคัดย่อ บทความที่เกี่ยวข้องหรือโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.edu.ku.ac.th/asten2017 หรือดูที่ไฟล์เอกสารแนบ


: 04 เม.ย. 2560