เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)"

       

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Graduate School of Information Science and Technologies มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพต่างๆ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017) ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ismac2017.aru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 0-3532-2082
 


: 03 ก.ค. 2560