เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความจากผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมาได้ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

 
 


: 08 ก.ย. 2560