เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

       

         ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรี ... ของมหาวิทยาลัยจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ ... ในปี ๒๕๖๐ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัคร ๒ ครัง (๒ รุ่น) โดยนำชุดวิชาจาก ๘ สาชาวิชา ... วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

 
 


: 08 ก.ย. 2560