เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

       

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560

 
 


: 08 ก.ย. 2560