เรื่อง :: สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

       

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บริการจัดฝึกอบรม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2560 ผู้สนใจเข้าสามารถเข้าลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.training.nida.ac.th
 
 


: 08 ก.ย. 2560