เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)

       

         ด้วยทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน” (Understand Science, Apply Technology, Create for Sustainable Society)

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 43 http://www.scisoc.or.th/stt/ หรือติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการฯ (คุณฤดีมล แสวงธรรม/คุณดณียา เห่งพุ่ม) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2527987, 02-2185245 โทรสาร 02-252-4516 หรือที่ E-mail address : stt@scisoc.or.th

 
 


: 08 ก.ย. 2560