เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

       

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail:grad.rru@gmail.com

 
 


: 11 ก.ย. 2560