เรื่อง :: รายชื่อนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่ไม่ได้เข้าสอบวัดทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

       

นักศึกษาผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาขอสอบวัดทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2554  นี้ เท่านั้น

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
วท.บ.1  เทคโนโลยีไฟฟ้า
1 534238001 นายโกเมศ อุปภิเทศ
2 534238016 นายวัฒนศักดิ์ กะวันทา
3 534238019 นายสุรเชษฐ อานนท์จินดา
4 534238027 นายโกวิท ฤทธิจันทร์
5   นายเจษฎา อาเทศ
ค.บ. 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา
6 534144006 นายจตุพล อยู่กำเนิด
7 534144011 นายนพดล ตุ้มม่วง
8 534144020 นายศักดิ์เกษม ขำแก้ว
9 534144024 นายอดุลย์เดช เสียงสอาด
10 534144031 นางสาวนิภาพร พันเพชร
11 534144039 นางสาวอรนภา แก้วพลาย
12 534144045 นายกฤตนู ฝั่งชลจิตร์
13 534144047 นางสาวจิตรฤดี ทับไกรสกล
14 534144048 นายชาญวิทย์ ใหญ่กว่าวงศ์
15 534144050 นายอาดือนัน สะนิ
16 534144052 นายอาทิตย์ แสงจันทร์
17 534144053 นางสาวนันทพร คลังจันทร์
ค.บ. 1  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
18 534148002 นางสาวนุจรินทร์ ผิวเงิน
19 534148003 นางสาวณัฐนันท์ ทิมสุวรรณ
20 534148004 นายกิตติชัย บุบผาวาส
21 534148006 นายณัฐพงษ์ ชัยฮ้อย
22 534148013 นายวีรภัทร ช่วงชัย
23 534148019 นางสาวชมพูนุช อินทร์เปลี่ยน
24 534148020 นางสาวณัฐพร ทองไทย
25 534148028 นางสาวปัทมาพร พลายระหาร
26 534148042 นางสาวสุจารี สุวรรณสิทธิ์
27 534148050 นางสาวอรลิยา โคตดา
28 534148060 นายชัยยันต์ ขันธ์สุวรรณ
29 534148064 นางสาวสุนิษา สุขสมบูรณ์
ค.บ. 1  คณิตศาสตร์
30 534143012 นายภาณุพงศ์ หอมไม่รู้วาย
31 534143040 นางสาวนรีรัตน์ สังแก้ว
32 534143046 นางสาวเบญจวรรณ เต็มชื่น
33 534143051 นางสาวปัทมา ทองชมภูนุช
34 534143066 นางสาววรนารี ทองแดง
วท.บ.1  วิทยาการคอมพิวเตอร์
35 534245003 นายกมลภพ โชคพานิชย์
36 534245008 นายชัยวัฒน์ อิททร์โพธิ์ทอง
37 534245013 นายณัฐวุฒิ กู้นาม
38 534245014 นายทศพร แซ่ล้อ
39 534245016 นายนพดล ไกรวิจิตร
40 534245018 นายปฏิภาณ ไล้ลี่
41 534245032 นายสุเมธ สุขสวัสดิ์
42 534245044 นางสาวแสงระวี สมนาค
43 534245047 นายชาญชัย เกตุรักษา
44 534245052 นายนิรุตย์ ทองกลอย
45 534245053 นายกมล ส่งศักดิ์สิริกุล
46 534245054 นายวรุฒ หอมสุด
47 534245055 นายสราวุฒิ สกุลไพศาสรวี
 วท.บ.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ
48 534247002 นายธวัชชัย แฝงอิน
49 534247004 นายปวริศร์ จูจร
50 534247005 นายวรวุฒิ วงษ์ไทย
51 534247008 นายอภิวัฒน์ อัมพรสินธุ์
52 534247015 นางสาวพิริยา โพธารส
53   นางสาวอนุศรา รัตนประยูร
วท.บ.1  เทคโนโลยีก่อสร้าง
54 534235001 นายจักรกฤช คำฐี
55 534235004 นายพงษ์พันธ์ สั้นเอี่ยม
56 534235005 นายอรรถพล หอมอุดม
57 534235006 นางสาวแก้วกานดา จันทรชิต
58 534235007 นางสาวทศพร คงถาวร
59   นายสามารถ อุ่นใจ
60   นายสุรเชษฐ ผาคำ
วศ.บ. 1 วิศวกรรมไฟฟ้า
61 534273002 นายฐิติณัฐ สุเสงี่ยม
62 534273003 นายณัฐพล แววสกุล
63 534273004 นายทศพล กำแพงทอง
64 534273005 นายธนากร ประเสริฐกุล
65 534273006 นายนฤพันธ์ คงครองสมัย
66 534273008 นายประภัสร์ จันทระ
วท.บ.1 เกษตรศาสตร์
67 534240011 นางสาวเปรมวดี มณีสงฆ์
68 534240014 นายวัยวิทย์ ลาเตะ


: 10 ก.พ. 2554