เรื่อง :: ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูเข้าร่วมประชุม

       

ขอเชิญประชุม
ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


: 16 ก.พ. 2554