เรื่อง :: ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

           เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้

           ๑. มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
           ๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
           ๓. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
           ๔. ยึดมั่นเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
           ๕. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีกริยามารยาทที่ดีงาม
           ๖. มีจิตสำนึกในงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
           ๗. มีน้ำใจ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
           ๘. กตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ
           ๙. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย


: 10 มี.ค. 2554