ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือคำสั่ง,หนังสือประกาศ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 23 ก.พ. 2560 195
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 23 ก.พ. 2560 204
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 ก.พ. 2560 188
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ก.พ. 2560 182
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 23 ก.พ. 2560 159
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 ก.พ. 2560 190
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 23 ก.พ. 2560 172
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 23 ก.พ. 2560 212
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเคมี 23 ก.พ. 2560 172
นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23 ก.พ. 2560 167
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 17 ก.พ. 2560 175
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ 17 ก.พ. 2560 164
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 17 ก.พ. 2560 171
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-คณบดีกับอธิการบดี 17 ก.พ. 2560 207
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 ก.พ. 2560 238
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ.2558 02 พ.ย. 2559 166
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 18 ต.ค. 2559 151
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ต.ค. 2559 144
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการบริการงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 4) 18 ต.ค. 2559 139
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 4) 18 ต.ค. 2559 141


พบข้อมูลจำนวน 128 รายการ : 7 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>