โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล หมวด 1-6 10 มี.ค. 2565 188
ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 10 มี.ค. 2565 188
คำสั่งแต่งตั่งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 มี.ค. 2565 183
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ก.พ. 2565 159
แบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 19 ม.ค. 2565 212
แนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office) 19 ม.ค. 2565 187
คู่มือการดำเนินการสำนักงานสีเขียว Green Office มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 19 ม.ค. 2565 210
เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 19 ม.ค. 2565 164
ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการรักษาสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 ม.ค. 2565 166
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว ว (Green Office) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 ม.ค. 2565 182
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Green office 05 ม.ค. 2565 169


พบข้อมูลจำนวน 11 รายการ : 1 หน้า : 1