ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารบุคคล


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 205
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 609
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 206
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 29 ต.ค. 2563 430
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 29 ต.ค. 2563 211
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 29 ต.ค. 2563 181
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 06 มิ.ย. 2562 243
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 878
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 335
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 329
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 321
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 331
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 299
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 264
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 307
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 271
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 271


พบข้อมูลจำนวน 17 รายการ : 1 หน้า : 1