ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารบุคคล


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 350
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 1116
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 359
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 29 ต.ค. 2563 582
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 29 ต.ค. 2563 342
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 29 ต.ค. 2563 319
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 06 มิ.ย. 2562 375
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 1032
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 489
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 470
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 443
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 464
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 435
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 382
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 435
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 397
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 396


พบข้อมูลจำนวน 17 รายการ : 1 หน้า : 1