ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารบุคคล


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 130
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 484
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 129
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 29 ต.ค. 2563 354
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 29 ต.ค. 2563 128
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 29 ต.ค. 2563 101
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 06 มิ.ย. 2562 172
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 801
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 255
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 262
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 260
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 281
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 245
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 212
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 248
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 224
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 226


พบข้อมูลจำนวน 17 รายการ : 1 หน้า : 1