ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารบุคคล


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 277
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 1009
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 283
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 29 ต.ค. 2563 505
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 29 ต.ค. 2563 277
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 29 ต.ค. 2563 247
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 06 มิ.ย. 2562 312
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 960
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 417
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 398
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 374
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 389
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 362
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 317
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 372
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 327
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 332


พบข้อมูลจำนวน 17 รายการ : 1 หน้า : 1