ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารบุคคล


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 263
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 989
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 262
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 29 ต.ค. 2563 487
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 29 ต.ค. 2563 261
แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 29 ต.ค. 2563 231
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 06 มิ.ย. 2562 295
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 942
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 397
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 380
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 357
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 372
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 350
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 301
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 356
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 311
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 317


พบข้อมูลจำนวน 17 รายการ : 1 หน้า : 1