ดาวน์โหลดเอกสารการบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
KMAL&PLC Science 27 ก.ย. 2564 54
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 261
การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis 24 ก.ค. 2561 197
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561 167
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 11 ก.ค. 2560 201
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 261
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 221
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 279
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 250
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 412
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ส.ค. 2558 272
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 258
การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 07 เม.ย. 2558 256
น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว 07 เม.ย. 2558 5058
ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 07 เม.ย. 2558 194
ความปลอดภัยในการทำงาน 07 เม.ย. 2558 226
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 168
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 174
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี 07 เม.ย. 2558 173
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 186


พบข้อมูลจำนวน 35 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>