ดาวน์โหลดเอกสารการบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
KMAL&PLC Science 27 ก.ย. 2564 248
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 524
การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis 24 ก.ค. 2561 451
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561 357
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 11 ก.ค. 2560 390
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 431
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 389
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 474
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 437
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 703
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ส.ค. 2558 451
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 442
การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 07 เม.ย. 2558 406
น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว 07 เม.ย. 2558 6604
ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 07 เม.ย. 2558 330
ความปลอดภัยในการทำงาน 07 เม.ย. 2558 1725
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 319
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 311
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี 07 เม.ย. 2558 352
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 361


พบข้อมูลจำนวน 35 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>