ดาวน์โหลดเอกสารการบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 180
พัฒนาการศึกษาด้านไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 07 เม.ย. 2558 177
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 180
"ร่วมใจลดการใช้พลังงาน" 07 เม.ย. 2558 169
ถอดความรู้สู่สังคม เล่ม 2 07 เม.ย. 2558 172
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 176
PLC บูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย 07 เม.ย. 2558 182
"ไฟฟ้าเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" 07 เม.ย. 2558 192
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2555 07 เม.ย. 2558 196
KM Knowledge Management 07 เม.ย. 2558 238
แผนบริหารความเสี่ยง 2552 - 2556 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 07 เม.ย. 2558 215
แผนบริหารความเสี่ยง 2554 07 เม.ย. 2558 181
องค์ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 07 เม.ย. 2558 176
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 07 เม.ย. 2558 192
ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย 07 เม.ย. 2558 189


พบข้อมูลจำนวน 35 รายการ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2