ดาวน์โหลดเอกสารด้านงานประกันคุณภาพ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 17 มิ.ย. 2562 398
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561 443
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 502
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 634
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 455
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 468
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 469
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 570
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 550
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 476
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 497
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 530
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 388
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 07 เม.ย. 2558 389
ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 367
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 07 เม.ย. 2558 290
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี56 07 เม.ย. 2558 326
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี55 07 เม.ย. 2558 321
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 390
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 07 เม.ย. 2558 305


พบข้อมูลจำนวน 23 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>