ดาวน์โหลดเอกสารด้านงานประกันคุณภาพ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 17 มิ.ย. 2562 400
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561 445
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 514
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 645
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 464
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 476
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 474
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 574
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 557
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 481
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 506
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 538
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 392
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 07 เม.ย. 2558 396
ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 372
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 07 เม.ย. 2558 294
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี56 07 เม.ย. 2558 337
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี55 07 เม.ย. 2558 324
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 397
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 07 เม.ย. 2558 310


พบข้อมูลจำนวน 23 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>