ดาวน์โหลดเอกสารด้านงานประกันคุณภาพ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 17 มิ.ย. 2562 365
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561 404
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 448
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 598
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 415
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 429
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 432
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 534
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 508
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 436
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 456
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 478
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 352
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 07 เม.ย. 2558 357
ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 322
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 07 เม.ย. 2558 261
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี56 07 เม.ย. 2558 292
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี55 07 เม.ย. 2558 289
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 349
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 07 เม.ย. 2558 270


พบข้อมูลจำนวน 23 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>