ดาวน์โหลดเอกสารด้านงานประกันคุณภาพ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 17 มิ.ย. 2562 287
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561 300
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 341
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 499
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 341
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 359
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 363
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 448
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 400
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 352
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 384
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 355
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 282
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 07 เม.ย. 2558 283
ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 244
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 07 เม.ย. 2558 202
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี56 07 เม.ย. 2558 227
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี55 07 เม.ย. 2558 230
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 241
สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 07 เม.ย. 2558 210


พบข้อมูลจำนวน 23 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>