ดาวน์โหลดเอกสารด้านการเรียนการสอน


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
'แบบฟอร์มขอส่งแก้ไอเกินกำหนด' 02 ก.พ. 2565 42
แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รวม 23 ก.ค. 2563 130
แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รายบุคคล 23 ก.ค. 2563 132
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ 23 ก.ค. 2563 248
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการขอนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเข้าสภาวิชาการ 23 ก.ค. 2563 114
ภาระงาน 5 ด้าน พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 2563 125
แบบฟอร์ม มคอ.3 ประจำปีการศึกษาที่ 1/61 (Active Learning) 20-ก.ค.61 26 ก.ค. 2561 259
เอกสารประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 360
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 05 ก.ย. 2560 354
แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร 29 พ.ค. 2560 869
แบบเสนอขอรับการกำหนดค่าภาระงานกรณีสื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการเรียนรู้ 14 มี.ค. 2560 241
แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 14 มี.ค. 2560 258
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 300
แบบฟอร์มงบหน้าใบส่งผลการเรียน 02 เม.ย. 2558 564
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 02 เม.ย. 2558 533
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียน 02 เม.ย. 2558 347
ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม(ใส่ชื่อนักศึกษา) 02 เม.ย. 2558 499
แบบฟอร์มแบบบันทึกติดต่อสถานที่-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 02 เม.ย. 2558 323
แบบฟอร์มจดตารางเรียนตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 02 เม.ย. 2558 271
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 02 เม.ย. 2558 234


พบข้อมูลจำนวน 39 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>