ดาวน์โหลดเอกสารด้านการเรียนการสอน


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 2565 186
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาฟิสิกส์ 02 ส.ค. 2565 181
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 02 ส.ค. 2565 174
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเทคโนโลยีและการแปรรูปอาหาร 02 ส.ค. 2565 175
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 2565 188
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเคมี 02 ส.ค. 2565 198
แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รายบุคคล 23 มิ.ย. 2565 375
แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รวม 23 มิ.ย. 2565 223
'แบบฟอร์มขอส่งแก้ไอเกินกำหนด' 02 ก.พ. 2565 271
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ 23 ก.ค. 2563 500
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการขอนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเข้าสภาวิชาการ 23 ก.ค. 2563 355
ภาระงาน 5 ด้าน พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 2563 371
เอกสารประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 639
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 05 ก.ย. 2560 591
แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร 29 พ.ค. 2560 1173
แบบเสนอขอรับการกำหนดค่าภาระงานกรณีสื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการเรียนรู้ 14 มี.ค. 2560 468
แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 14 มี.ค. 2560 466
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 508
แบบฟอร์มงบหน้าใบส่งผลการเรียน 02 เม.ย. 2558 789
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 02 เม.ย. 2558 723


พบข้อมูลจำนวน 44 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>