ดาวน์โหลดเอกสารด้านการเรียนการสอน


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าห้องสอบ 02 เม.ย. 2558 325
แบบฟอร์มใบปะหน้ากระดาษคำตอบ 02 เม.ย. 2558 274
แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 02 เม.ย. 2558 238
แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 02 เม.ย. 2558 239
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 02 เม.ย. 2558 198
ข้อบังคับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 02 เม.ย. 2558 234
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 02 เม.ย. 2558 213
โครงสร้างรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 02 เม.ย. 2558 212
โครงสร้างรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 02 เม.ย. 2558 212
แบบฟอร์ม มคอ.7 02 เม.ย. 2558 204
แบบฟอร์ม มคอ.6 02 เม.ย. 2558 259
แบบฟอร์ม มคอ.5 02 เม.ย. 2558 318
แบบฟอร์ม มคอ.4 02 เม.ย. 2558 199
แบบฟอร์ม มคอ.2 02 เม.ย. 2558 223
สรุปรายละเอียด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1-7 02 เม.ย. 2558 1987
ขั้นตอนการส่งมคอ. 02 เม.ย. 2558 220
แบบฟอร์มการประเมิน SAR ระดับสาขา 02 เม.ย. 2558 227
แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง 02 เม.ย. 2558 1519


พบข้อมูลจำนวน 38 รายการ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2