ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง 16 ก.พ. 2560 214
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ 16 ก.พ. 2560 224
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 16 ก.พ. 2560 230
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง 16 ก.พ. 2560 225
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 16 ก.พ. 2560 227
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง 16 ก.พ. 2560 244
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุน(เดินทางไปราชการ) 16 ก.พ. 2560 246
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ(กรณีไม่ต้องขออนุญาต) 16 ก.พ. 2560 230
แบบฟอร์มหนังสือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 16 ก.พ. 2560 213
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 16 ก.พ. 2560 233
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 16 ก.พ. 2560 279
ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 16 ก.พ. 2560 229
สัญญาการยืมเงิน 16 ก.พ. 2560 207
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 พ.ศ.2559 16 ก.พ. 2560 363
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ.2556 16 ก.พ. 2560 403
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 368
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 481
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 614
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 346
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 290


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>