ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง 16 ก.พ. 2560 191
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ 16 ก.พ. 2560 200
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 16 ก.พ. 2560 199
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง 16 ก.พ. 2560 203
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 16 ก.พ. 2560 200
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง 16 ก.พ. 2560 212
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุน(เดินทางไปราชการ) 16 ก.พ. 2560 222
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ(กรณีไม่ต้องขออนุญาต) 16 ก.พ. 2560 203
แบบฟอร์มหนังสือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 16 ก.พ. 2560 188
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 16 ก.พ. 2560 208
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 16 ก.พ. 2560 246
ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 16 ก.พ. 2560 195
สัญญาการยืมเงิน 16 ก.พ. 2560 181
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 พ.ศ.2559 16 ก.พ. 2560 313
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ.2556 16 ก.พ. 2560 359
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 309
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 433
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 571
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 323
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 268


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>