ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง 16 ก.พ. 2560 164
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ 16 ก.พ. 2560 177
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 16 ก.พ. 2560 171
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง 16 ก.พ. 2560 176
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 16 ก.พ. 2560 178
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง 16 ก.พ. 2560 185
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุน(เดินทางไปราชการ) 16 ก.พ. 2560 196
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ(กรณีไม่ต้องขออนุญาต) 16 ก.พ. 2560 182
แบบฟอร์มหนังสือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 16 ก.พ. 2560 174
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 16 ก.พ. 2560 184
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 16 ก.พ. 2560 211
ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 16 ก.พ. 2560 175
สัญญาการยืมเงิน 16 ก.พ. 2560 163
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 พ.ศ.2559 16 ก.พ. 2560 273
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ.2556 16 ก.พ. 2560 321
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 271
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 394
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 535
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 293
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 244


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>