ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง 16 ก.พ. 2560 207
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ 16 ก.พ. 2560 215
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 16 ก.พ. 2560 215
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง 16 ก.พ. 2560 218
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 16 ก.พ. 2560 216
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง 16 ก.พ. 2560 231
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุน(เดินทางไปราชการ) 16 ก.พ. 2560 238
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ(กรณีไม่ต้องขออนุญาต) 16 ก.พ. 2560 221
แบบฟอร์มหนังสือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 16 ก.พ. 2560 206
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 16 ก.พ. 2560 225
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 16 ก.พ. 2560 266
ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 16 ก.พ. 2560 213
สัญญาการยืมเงิน 16 ก.พ. 2560 195
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 พ.ศ.2559 16 ก.พ. 2560 347
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ.2556 16 ก.พ. 2560 388
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 341
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 463
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 598
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 340
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 283


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>