ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 31 ส.ค. 2558 347
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ส.ค. 2558 408
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2558 328
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 398
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 404
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 07 ส.ค. 2558 378
แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 03 ส.ค. 2558 471
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 391
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 366
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 383
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 356
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 309
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 363
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 321
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 325
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมิณผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 09 เม.ย. 2558 474
เงื่อนไขและอัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา 09 เม.ย. 2558 351
หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉ.2) 09 เม.ย. 2558 295
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉ.3) 09 เม.ย. 2558 304
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปรกติ ปีการศึกษา 2556 09 เม.ย. 2558 483


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>