ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 31 ส.ค. 2558 369
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ส.ค. 2558 431
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2558 341
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 419
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 421
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 07 ส.ค. 2558 388
แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 03 ส.ค. 2558 484
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 409
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 390
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 404
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 380
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 331
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 384
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 339
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 342
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมิณผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 09 เม.ย. 2558 487
เงื่อนไขและอัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา 09 เม.ย. 2558 373
หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉ.2) 09 เม.ย. 2558 311
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉ.3) 09 เม.ย. 2558 317
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปรกติ ปีการศึกษา 2556 09 เม.ย. 2558 494


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>