ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 195
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 182
พัฒนาการศึกษาด้านไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 07 เม.ย. 2558 178
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 181
"ร่วมใจลดการใช้พลังงาน" 07 เม.ย. 2558 171
ถอดความรู้สู่สังคม เล่ม 2 07 เม.ย. 2558 174
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 178
PLC บูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย 07 เม.ย. 2558 183
"ไฟฟ้าเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" 07 เม.ย. 2558 194
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2555 07 เม.ย. 2558 199
KM Knowledge Management 07 เม.ย. 2558 242
แผนบริหารความเสี่ยง 2552 - 2556 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 07 เม.ย. 2558 218
แผนบริหารความเสี่ยง 2554 07 เม.ย. 2558 182
องค์ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 07 เม.ย. 2558 178
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 07 เม.ย. 2558 194
ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย 07 เม.ย. 2558 190
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 285
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 278
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 319
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 429


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>