ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 254
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี 07 เม.ย. 2558 272
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 278
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 231
พัฒนาการศึกษาด้านไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 07 เม.ย. 2558 228
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 240
"ร่วมใจลดการใช้พลังงาน" 07 เม.ย. 2558 228
ถอดความรู้สู่สังคม เล่ม 2 07 เม.ย. 2558 230
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 240
PLC บูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย 07 เม.ย. 2558 243
"ไฟฟ้าเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" 07 เม.ย. 2558 247
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2555 07 เม.ย. 2558 253
KM Knowledge Management 07 เม.ย. 2558 391
แผนบริหารความเสี่ยง 2552 - 2556 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 07 เม.ย. 2558 269
แผนบริหารความเสี่ยง 2554 07 เม.ย. 2558 241
องค์ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 07 เม.ย. 2558 239
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 07 เม.ย. 2558 252
ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย 07 เม.ย. 2558 247
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 366
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 368


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>