ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 294
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี 07 เม.ย. 2558 332
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 342
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 263
พัฒนาการศึกษาด้านไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 07 เม.ย. 2558 264
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 272
"ร่วมใจลดการใช้พลังงาน" 07 เม.ย. 2558 272
ถอดความรู้สู่สังคม เล่ม 2 07 เม.ย. 2558 259
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 284
PLC บูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย 07 เม.ย. 2558 280
"ไฟฟ้าเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" 07 เม.ย. 2558 292
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2555 07 เม.ย. 2558 293
KM Knowledge Management 07 เม.ย. 2558 483
แผนบริหารความเสี่ยง 2552 - 2556 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 07 เม.ย. 2558 298
แผนบริหารความเสี่ยง 2554 07 เม.ย. 2558 272
องค์ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 07 เม.ย. 2558 265
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 07 เม.ย. 2558 283
ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย 07 เม.ย. 2558 284
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 421
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 419


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>