ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 343
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 243
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 245
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 253
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 211
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 182
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 201
โครงสร้างระบบการระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 07 เม.ย. 2558 269
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 277
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 428
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 313
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 314
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 385
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 331
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 305
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 337
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 292
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 238
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 07 เม.ย. 2558 244
ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 203


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>