ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 07 เม.ย. 2558 276
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี 07 เม.ย. 2558 305
องค์ความรู้ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความรู้ความเข้าใจ มคอ.1-7 ตามกรอบ TQF" 07 เม.ย. 2558 316
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 250
พัฒนาการศึกษาด้านไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 07 เม.ย. 2558 250
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 07 เม.ย. 2558 260
"ร่วมใจลดการใช้พลังงาน" 07 เม.ย. 2558 256
ถอดความรู้สู่สังคม เล่ม 2 07 เม.ย. 2558 245
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 267
PLC บูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและงานวิจัย 07 เม.ย. 2558 266
"ไฟฟ้าเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" 07 เม.ย. 2558 270
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2555 07 เม.ย. 2558 279
KM Knowledge Management 07 เม.ย. 2558 441
แผนบริหารความเสี่ยง 2552 - 2556 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 07 เม.ย. 2558 286
แผนบริหารความเสี่ยง 2554 07 เม.ย. 2558 259
องค์ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 07 เม.ย. 2558 255
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 07 เม.ย. 2558 269
ต้นแบบระบบการผลิตนํ้าเชื่อมจากอ้อยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย 07 เม.ย. 2558 266
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 07 เม.ย. 2558 400
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 07 เม.ย. 2558 398


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>