ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง 02 เม.ย. 2558 1522
แนวทางการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 01 เม.ย. 2558 196
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและตัวอย่างการเขียนรายงานสรุปผลโครงการบริการ 01 เม.ย. 2558 255
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 01 เม.ย. 2558 225
ตัวอย่าง การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 01 เม.ย. 2558 239
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการใช้ห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01 เม.ย. 2558 209
แผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงปม. 2554 (คณะวิทย์ฯ) 01 เม.ย. 2558 193
ค่า FTES54(เครื่องคอมฯในการเรียนการสอนระดับมหาลัย) 01 เม.ย. 2558 208
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 เม.ย. 2558 239
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 01 เม.ย. 2558 232
คำอธิบายรายวิชา GE‏ 54 01 เม.ย. 2558 190
เกณฑ์การจัดจ้างอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 01 เม.ย. 2558 194
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 01 เม.ย. 2558 199
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 01 เม.ย. 2558 231
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)‏ 01 เม.ย. 2558 222
แบบเสนอของบประมาณบริการวิชาการปี 2556 01 เม.ย. 2558 209
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 01 เม.ย. 2558 616
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.03) 01 เม.ย. 2558 225
แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 01 เม.ย. 2558 207
Mapping 01 เม.ย. 2558 202


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ] Next>>