ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าห้องสอบ 02 เม.ย. 2558 596
แบบฟอร์มใบปะหน้ากระดาษคำตอบ 02 เม.ย. 2558 432
แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 02 เม.ย. 2558 359
แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 02 เม.ย. 2558 375
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 02 เม.ย. 2558 303
ข้อบังคับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 02 เม.ย. 2558 360
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 02 เม.ย. 2558 322
โครงสร้างรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 02 เม.ย. 2558 451
โครงสร้างรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 02 เม.ย. 2558 335
แบบฟอร์ม มคอ.7 02 เม.ย. 2558 375
แบบฟอร์ม มคอ.6 02 เม.ย. 2558 385
แบบฟอร์ม มคอ.5 02 เม.ย. 2558 449
แบบฟอร์ม มคอ.4 02 เม.ย. 2558 335
แบบฟอร์ม มคอ.3 ยกเลิก ใช้แบบ Active Learning แทน 02 เม.ย. 2558 338
แบบฟอร์ม มคอ.2 02 เม.ย. 2558 350
สรุปรายละเอียด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1-7 02 เม.ย. 2558 2506
แบบฟอร์มโครงการ กนผ.๐๘ 02 เม.ย. 2558 404
ขั้นตอนการส่งมคอ. 02 เม.ย. 2558 345
ขั้นตอนการส่งโครงการบริการวิชาการ 02 เม.ย. 2558 333
แบบฟอร์มการประเมิน SAR ระดับสาขา 02 เม.ย. 2558 362


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ] Next>>