ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร14.00น.ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนสาธิต) 02 ก.ค. 2564 171
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 มิ.ย. 2564 242
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 11 มี.ค. 2564 214
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 09 มี.ค. 2564 324
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 268
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 09 มี.ค. 2564 354
แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 มี.ค. 2564 188
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 09 มี.ค. 2564 185
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 19 ม.ค. 2564 272
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 05 ม.ค. 2564 1001
แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 2563 193
ประกาศกำหนดวันสอนชดเชย และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่2/2563 (ภาคปกติ) 25 พ.ย. 2563 161
ประกาศระบบกำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน พ.ศ.2563 25 พ.ย. 2563 194
แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 2563 156
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ชุดปฏิบัติการกล้องวิทยาศาสตร์) 17 พ.ย. 2563 215
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ตู้ดูดควันไอสารเคมี) 17 พ.ย. 2563 220
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (IPST-Microbox) 17 พ.ย. 2563 203
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม Homeroom 04 พ.ย. 2563 192
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 2563 178
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 29 ต.ค. 2563 271


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>