ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ข้อบังคับมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญากิติมศักดิ์ และ หลักเกฑ์การให้ปริญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550 30 ต.ค. 2561 396
แบบฟอร์มงบแผ่นดินยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 25 ต.ค. 2561 273
ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 10 ต.ค. 2561 484
แบบฟอร์มเสนอโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( "จากกองพัฒนา" เพิ่มตัวอย่างและเทคนิคการเขียน) 09 ต.ค. 2561 765
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 ส.ค. 2561 496
แบบฟอร์ม มคอ.3 ประจำปีการศึกษาที่ 1/61 (Active Learning) 20-ก.ค.61 (ยกเลิก) 26 ก.ค. 2561 345
การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis 24 ก.ค. 2561 463
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. 2561 445
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิ.ย. 2561 361
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 13 มิ.ย. 2561 315
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561 489
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 22 พ.ค. 2561 277
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 10 พ.ค. 2561 282
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 02 ก.พ. 2561 333
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.บุรินทร์ นรินทร์ 31 ม.ค. 2561 322
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก 31 ม.ค. 2561 375
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 31 ม.ค. 2561 481
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-คณบดีกับอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์ 31 ม.ค. 2561 336
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม-Big-Cleaning-Day-Science 28 พ.ย. 2560 340
เอกสารประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 26 ก.ย. 2560 610


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>