ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2560 189
ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชม มทร.พระนคร 13 มี.ค. 2560 149
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38 13 มี.ค. 2560 165
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรม 13 มี.ค. 2560 184
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 13 มี.ค. 2560 151
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการปรุชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 มี.ค. 2560 142
ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 13 มี.ค. 2560 144
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ” 13 มี.ค. 2560 142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 มี.ค. 2560 168
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 09 มี.ค. 2560 144
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 09 มี.ค. 2560 143
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม 09 มี.ค. 2560 181
รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12 06 มี.ค. 2560 131
ขอเชิญร่วมงาน "อัตลักษณาภาษีศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2560" 06 มี.ค. 2560 134
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "นวัตกรรม และสหกิจศึกษา 4.0" 06 มี.ค. 2560 176
โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" 06 มี.ค. 2560 195
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13 06 มี.ค. 2560 144
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 06 มี.ค. 2560 128
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเวทีนำเสนอโครงงานฐานวิจัยระดับประเทศ(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) ประจำปี 2560 06 มี.ค. 2560 133
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 06 มี.ค. 2560 134


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>