ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ นักศึกษาหญิง 06 ม.ค. 2560 206
ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" 27 ธ.ค. 2559 232
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3 - 4 27 ธ.ค. 2559 187
ขอเชิญนิสิต นักศักษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2017 27 ธ.ค. 2559 192
ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 2559 211
การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 27 ธ.ค. 2559 232
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" 27 ธ.ค. 2559 207
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม มิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล 27 ธ.ค. 2559 191
ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ธ.ค. 2559 203
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 27 ธ.ค. 2559 194
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 27 ธ.ค. 2559 185
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธ.ค. 2559 193
สำนักงาน ก.พ.ร.รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน 27 ธ.ค. 2559 198
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 22 ธ.ค. 2559 184
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22 ธ.ค. 2559 194
การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” 22 ธ.ค. 2559 194
การประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017" 22 ธ.ค. 2559 211
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017)" 22 ธ.ค. 2559 198
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 22 ธ.ค. 2559 184
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” 22 ธ.ค. 2559 217


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>