ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 11 ต.ค. 2559 171
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 11 ต.ค. 2559 172
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ลิเล็กตรอน HITACHI 27 ก.ย. 2559 167
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี 27 ก.ย. 2559 729
ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท(วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน) และปริญญาเอก (ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน) 27 ก.ย. 2559 181
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 27 ก.ย. 2559 157
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMikrotik Certified Network Associate (MTCNA) 27 ก.ย. 2559 230
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 27 ก.ย. 2559 167
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่5 27 ก.ย. 2559 163
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Computer Science and Engineering Conference 27 ก.ย. 2559 164
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization” 22 ก.ย. 2559 169
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 22 ก.ย. 2559 196
การประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559 22 ก.ย. 2559 172
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงงานวิจัย การประชุมระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7 22 ก.ย. 2559 156
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17 22 ก.ย. 2559 173
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RJ-RMUTT) เล่มที่ 15 ฉบับที่ 2 22 ก.ย. 2559 175
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 16 ก.ย. 2559 167
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ 16 ก.ย. 2559 176
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 16 ก.ย. 2559 179
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 16 ก.ย. 2559 145


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>