ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 16 ก.ย. 2559 176
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2559 สกสค. 16 ก.ย. 2559 185
Russian Geographical Society ประเทศรัสเซีย เปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล Society Award 2016 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 16 ก.ย. 2559 147
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560″ 16 ก.ย. 2559 148
แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา 16 ก.ย. 2559 168
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2559 181
กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 09 ก.ย. 2559 170
ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motionsy หัวข้อ "ไอทีเปลี่ยนโลก" 08 ก.ย. 2559 201
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสาร Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology 08 ก.ย. 2559 267
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปรกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 ก.ย. 2559 131
ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 58) 08 ก.ย. 2559 167
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการบลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 07 ก.ย. 2559 195
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 06 ก.ย. 2559 158
สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 06 ก.ย. 2559 184
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" 02 ก.ย. 2559 169
กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” 02 ก.ย. 2559 168
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 02 ก.ย. 2559 174
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 01 ก.ย. 2559 193
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บ และรักษาตัวอย่างเห็ดราเพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์" 01 ก.ย. 2559 179
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 01 ก.ย. 2559 167


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>