ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016 หัวข้อ Vitality and Healthy Aging: สูงวัยอย่างไร กายใจ 02 พ.ย. 2559 278
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 31 ต.ค. 2559 252
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 31 ต.ค. 2559 257
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 31 ต.ค. 2559 231
ขอเชิญบุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล" 31 ต.ค. 2559 279
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3 31 ต.ค. 2559 258
รายชื่อและกำหนดการการเข้าสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 27 ต.ค. 2559 224
ขอเชิญเข้าร่วมกระชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 25 ต.ค. 2559 336
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมฐูรณ์เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS 25 ต.ค. 2559 258
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ครั้งที่ 4 25 ต.ค. 2559 257
สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 21 ต.ค. 2559 389
ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน 21 ต.ค. 2559 259
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 21 ต.ค. 2559 269
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 11 ต.ค. 2559 250
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 11 ต.ค. 2559 256
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ลิเล็กตรอน HITACHI 27 ก.ย. 2559 290
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี 27 ก.ย. 2559 858
ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท(วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน) และปริญญาเอก (ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน) 27 ก.ย. 2559 265
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 27 ก.ย. 2559 271
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMikrotik Certified Network Associate (MTCNA) 27 ก.ย. 2559 350


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>