ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 27 ก.ย. 2559 279
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่5 27 ก.ย. 2559 280
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Computer Science and Engineering Conference 27 ก.ย. 2559 277
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization” 22 ก.ย. 2559 296
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 22 ก.ย. 2559 280
การประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559 22 ก.ย. 2559 254
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงงานวิจัย การประชุมระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7 22 ก.ย. 2559 264
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17 22 ก.ย. 2559 243
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RJ-RMUTT) เล่มที่ 15 ฉบับที่ 2 22 ก.ย. 2559 311
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 16 ก.ย. 2559 279
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ 16 ก.ย. 2559 258
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 16 ก.ย. 2559 289
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 16 ก.ย. 2559 254
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 16 ก.ย. 2559 244
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2559 สกสค. 16 ก.ย. 2559 265
Russian Geographical Society ประเทศรัสเซีย เปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล Society Award 2016 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 16 ก.ย. 2559 251
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560″ 16 ก.ย. 2559 258
แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา 16 ก.ย. 2559 252
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 2559 253
กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 09 ก.ย. 2559 252


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>