ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motionsy หัวข้อ "ไอทีเปลี่ยนโลก" 08 ก.ย. 2559 246
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสาร Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology 08 ก.ย. 2559 319
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปรกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 ก.ย. 2559 179
ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 58) 08 ก.ย. 2559 214
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการบลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 07 ก.ย. 2559 242
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 06 ก.ย. 2559 225
สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 06 ก.ย. 2559 240
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" 02 ก.ย. 2559 226
กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” 02 ก.ย. 2559 222
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 02 ก.ย. 2559 230
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 01 ก.ย. 2559 237
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บ และรักษาตัวอย่างเห็ดราเพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์" 01 ก.ย. 2559 226
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 01 ก.ย. 2559 226
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 26 ส.ค. 2559 247
ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 26 ส.ค. 2559 221
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) 26 ส.ค. 2559 232
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับฝึกบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 26 ส.ค. 2559 204
มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 26 ส.ค. 2559 796
มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 26 ส.ค. 2559 254
NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” 26 ส.ค. 2559 198


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>