ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2556 03 ม.ค. 2556 332
แนวปฏิบัติในการสอบ ประมวลความรู้ สมรรถนะภาษาอังกฤษ และ ทักษะคอมพิวเตอร์นักศึกษาระดับปริญาตรี 03 ม.ค. 2556 332
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 03 ธ.ค. 2555 392
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ARIT BOOK FAIR" วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 16 พ.ย. 2555 376
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง – ดอกไม้สด 14 พ.ย. 2555 383
กำหนดการ โครงการ “ลานศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์” 14 พ.ย. 2555 317
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 06 ก.ค. 2555 1440
นโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 06 ก.ค. 2555 440
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2555 06 ก.ค. 2555 426
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 03 ก.ค. 2555 569
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) 03 ก.ค. 2555 670
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาทุนส่งเสริมนักกิจกรรม(คสม.) ทุนให้เปล่า 5000 บาท 20 มิ.ย. 2555 611
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 19 มิ.ย. 2555 473
ประกาศ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีพุทธศักราช 2555 15 มิ.ย. 2555 436
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิ.ย. 2555 474
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา 07 มิ.ย. 2555 423
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 07 มิ.ย. 2555 418
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง การจัดเงืนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร... 14 พ.ค. 2555 421
ตารางนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2555 03 พ.ค. 2555 568
รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 19 เม.ย. 2555 445


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>