ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20 Word Congress on Cilnical Nutrition (WCCN) 2016 15 พ.ย. 2559 153
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) 11 พ.ย. 2559 145
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 10 พ.ย. 2559 140
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 08 พ.ย. 2559 155
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies 08 พ.ย. 2559 153
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 08 พ.ย. 2559 132
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 04 พ.ย. 2559 144
ประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016 หัวข้อ Vitality and Healthy Aging: สูงวัยอย่างไร กายใจ 02 พ.ย. 2559 162
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 31 ต.ค. 2559 141
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 31 ต.ค. 2559 151
ขอเชิญเข้าร่วมกระชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 25 ต.ค. 2559 227
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมฐูรณ์เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS 25 ต.ค. 2559 151
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ครั้งที่ 4 25 ต.ค. 2559 147
ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน 21 ต.ค. 2559 149
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 21 ต.ค. 2559 154
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี 27 ก.ย. 2559 729
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 27 ก.ย. 2559 157
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 27 ก.ย. 2559 167
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่5 27 ก.ย. 2559 163
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Computer Science and Engineering Conference 27 ก.ย. 2559 164


พบข้อมูลจำนวน 418 รายการ : 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>