ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization” 22 ก.ย. 2559 169
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงงานวิจัย การประชุมระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7 22 ก.ย. 2559 156
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RJ-RMUTT) เล่มที่ 15 ฉบับที่ 2 22 ก.ย. 2559 175
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 16 ก.ย. 2559 167
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 16 ก.ย. 2559 179
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 16 ก.ย. 2559 145
Russian Geographical Society ประเทศรัสเซีย เปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล Society Award 2016 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 16 ก.ย. 2559 147
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560″ 16 ก.ย. 2559 148
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสาร Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology 08 ก.ย. 2559 267
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 06 ก.ย. 2559 158
สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 06 ก.ย. 2559 184
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" 02 ก.ย. 2559 169
กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” 02 ก.ย. 2559 168
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 02 ก.ย. 2559 174
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 01 ก.ย. 2559 167
ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 26 ส.ค. 2559 167
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) 26 ส.ค. 2559 175
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับฝึกบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 26 ส.ค. 2559 153
NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” 26 ส.ค. 2559 147
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 25 ส.ค. 2559 156


พบข้อมูลจำนวน 418 รายการ : 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ] Next>>