คณะกรรมการประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Image
ประธานกรรมการ

ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Image
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

กรรมการ

นายสุเทพ ไกรเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายภานุพงศ์ มุ่นพลาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายบำรุง สังข์สว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Image
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

Image
กรรมการ

อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

Image
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

Image
กรรมการ

อาจารย์ ดร.รัตติกาล ทาโบราณ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

Image
เลขานุการ

นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานคณะบดี