คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 0-3272-0536 ต่อ 3124

web : http://science.mcru.ac.th

faecbook : www.facebook.com/science.mcru.ac.th