หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาวิชาคณิตศาสตร์(ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ปี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี

สาขาวิชาฟิสิกส์(ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ปี

สาขาวิชาชีววิทยา(ค.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์(วท.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

สาขาวิทยาการเคมี(วท.บ.)4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการเคมี 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปอาหาร(วท.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปอาหาร 4 ปี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์(วท.บ.) 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี

Update : 20 เมษายน 2565