ทําเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Image
ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

Image
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2560 - 2561

Image
ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2556 - 2560

Image
ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2552 - 2556

Image
อาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ กมลรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2548 - 2552

Image
อาจารย์กาญจน์ นาลาด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2546 - 2548

Image
ผศ.อารยา รัตนวิไล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2542 - 2546

Image
อาจารย์ไพศาล กมลฉ่ำ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2538 - 2542

Image
อาจารย์สมชาย สัมพันธ์วิวัฒน์

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2534 - 2538

Image
อาจารย์นิยม ทองอุดม

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2530 - 2534

Image
อาจารย์นิยม ทองอุดม

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2526 - 2530

Image
าจารย์ตระกล จันทสุนทร

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2522 - 2526

Image
อาจารย์ธีระวัฒน์ นาคะบุตร

หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:พ.ศ.2518 - 2522