คณะกรรมการบริหารคณะประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Image
ประธานกรรมการ

ดร.บุรินทร์ นรินทร์

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.พุทธพร พุ่มโรจน

Image
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลัยพร ไชยสิทธิ์

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

Image
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว

Image
กรรมการ

อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.นันทิยา แซ่เตียว

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.เมตตา คงคากูล

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์

Image
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

Image
กรรมการ

อาจารย์ณิชากร ปทุมรังสรรค์

Image
กรรมการ

อาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด

Image
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรรยา พรหมเฉลิม

Image
กรรมการ

อาจารย์ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

Image
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ

Image
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกรรณิการ์ คณะนาม

Image
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภาภรณ์ ผู้ผึ้ง