คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 • ห้องเรียนอยู่ที่ไหน
  ตอบ :: สามารถดาวน์โหลดแผนที่ตำแหน่งห้องเรียน อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยได้นี่ >>> PDF   JPG
 • ลงทะเบียนเรียนที่ไหน?
  ตอบ :: สามารถลงเลือกลงรายวิชาได้ที่ระบบงานทะเบียนและวัดผล (สารสนเทศนักศึกษา) >>> สารสนเทศนักศึกษา
 • ต้องการสอบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทำอย่างไร?
  ตอบ :: สามารถสมัครสอบที่ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ >>> ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ต้องการสอบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษทำอย่างไร?
  ตอบ :: สามารถสมัครสอบที่ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ >>> ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานอีเมลล์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย?
  ตอบ :: ผู้ใช้งานจะต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ และห้ามผู้ใช้งานนำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อมูลเท็จรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา ชื่อผู้ใช้ (Username) : รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (Password) : รหัสนักศึกษา (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส) บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร ชื่อผู้ใช้ (Username) : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล รหัสผ่าน (Password) : รหัสที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส) • หากมีปัญหากรุณาติดต่อกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-3272-0536-9 ต่อ 1200 หรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ >>> Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU