ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ 2538 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้
          - พ.ศ. 2518 เปลี่ยนจากหมวดวิชาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู 2518 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม และปี พ.ศ. 2521 ขยายเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีหลัง สาขาการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์
          - พ.ศ. 2528 คณะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 จึงมีการ ขยายการเปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีสาขาการศึกษา
          - พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 10 โปรแกรมวิชา และมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาการศึกษาและบริการชุมชน รวมทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          - พ.ศ. 2545 คณะวิทยาศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารเป็นโปรแกรมวิชาในการ ผลิตบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เคมี ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยี- อุตสาหกรรม ส่วนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษานั้น คณะวิทยาศาสตร์ร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะครุศาสตร์
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในสังกัดคณะ จำนวน 14 สาขาวิชา ดังนี้
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ปี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 5 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 ปี

Update : 20 เมษายน 2565