อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
        ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
        ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
        สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้ำใจ


Update : เมษายน 2565