โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Image

ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 032-720536 ต่อ 3120

Image

ดร.พุทธพร พุ่มโรจน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภารกิจพิเศษ

โทร 032-720536 ต่อ 3121

Image

ผศ.ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

โทร 032-720536 ต่อ 3121

Image

ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร

โทร 032-720536 ต่อ 3121

ประธานประจำสาขาวิชา


Image
ดร.นันทิยา แซ่เตียว

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Image
ดร.เมตตา คงคากูล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Image
ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์

สาขาวิทยาการเคมี

Image
ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว

สาขาวิชาชีววิทยา

Image
ผศ.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

Image
ผศ.ดร. ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์

Image
ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Image
อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Image
อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร