บุคลากรสายสนับสนุนประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Image

นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 032-720536 ต่อ 3124

Image
นางสาว สุภาภรณ์ ผู้ผึ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 032-720536 ต่อ 3124

Image
นางวิไลวรรณ ขอเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 032-720536 ต่อ 3125

Image
นางสาวกรรณิการ์ คณะนาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 032-720536 ต่อ 3124

Image
นางภัทรวลัญชญ์ ประทุมชัย

นักวิชาการศึกษา

โทร 032-720536 ต่อ 3124

Image
นายสมพร ชูศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 032-720536 ต่อ 3124

Image
นางธารินี ขวัญชัยรัตนภูมิ

นักวิชาการศึกษา

โทร 032-720536 ต่อ 3124

บุคลากรสายสนับสนุนประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


Image
นางวันทนา นาคีสินธุ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 4

โทร 032-720536 ต่อ 3331

Image
นางสาวกาญจนา สุราภา

นักวิทยาศาสตร์

โทร 032-720536 ต่อ 3331

Image
นางสาวศศิธร สายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

โทร 032-720536 ต่อ 3331

Image
นายไพศาล เอื้อสินทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

Image
นางสาวสิริประภัสสร์ ระย้าย้อย

นักวิทยาศาสตร์

โทร 032-720536 ต่อ 3330

บุคลากรสายสนับสนุนประจำศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


Image
นางสาวธดากรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

Image
นางสาวมนัญญา ศรีนงนุช

นักวิทยาศาสตร์