[ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ]


Image
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ

ประธานประจำสาขาวิชา

Image
อาจารย์ น้ำรินทร์ กาบแก้ว

Image
อาจารย์ ดร.รัตติกาล ทาโบราณ

Image
อาจารย์ อนุสรา กิจพงศ์พาณิชย์

Image
ผศ.ดร. ภูมินทร์ สุมาลัย

Image
อาจารย์ ดร.พิมพา จันทาแล้ว

Image
อาจารย์ มุทิตา ทองใบ

Image
อาจารย์ อนุชา สมานมิตร

Image
อาจารย์ ธนกร ฉัตรสุพรรณ

Image
อาจารย์ เยาวเรศ ขนเข็ม

Image
อาจารย์ ดร.ประกรรษวัตฏ บุญมี

[ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ]


Image
อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ มัสยา รุ่งอรุณ

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ โสภณ มหาเจริญ

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ วรรณสิริ ธุระแพง

ประวัติและผลงานวิชาการ

[ สาขาวิทยาการเคมี ]


Image
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์

ประธานประจำสาขาวิชา

Image
ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

Image
ผศ. นริศรา ณ นคร

Image
ผศ. รพีพรรณ กองตูม

Image
>ผศ.ดร. จรรยา พรหมเฉลิม

Image
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ

[ สาขาวิชาชีววิทยา ]


Image
ผศ.ศุภลักษณ์ สุดขาว

ประธานประจำสาขาวิชา

Image
รศ. กาญจนา สาลีติ๊ด

Image
ผศ.ดร. กรกนก ตั้งจิตมั่น

Image
อาจารย์ อภินพ จิตใจงาม

Image
อาจารย์ ดร.นันทพร เกตุเลขา

Image
อาจารย์ กมลชนก แผ้วพลสง

ประวัติและผลงานวิชาการ

[ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ]


Image
ผศ. วิลัยพร ไชยสิทธิ์

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร. สถาพร จะนุ

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ อดิศักดิ์ โฮนอก

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ อาทิตย์ เพชรเทียนชัย

[ สาขาวิชาฟิสิกส์ ]


Image
ผศ.ดร. ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
รศ.ดร. สมิต อินทร์ศิริพงษ์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ดร. เอกพล แก้วนวม

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ธีรกร เพรชเทียนชัย

Image
ผศ.ดร สันติ รักษาวงศ์

[ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ]


Image
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

ประธานประจำสาขาวิชา

Image
อาจารย์ กาญจน์ นาลาด

Image
อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์

Image
อาจารย์ ดร.วิชิตา ตุงคัษฐาน

Image
อาจารย์ จันทกานต์ สถาพรวจนา

[ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ]


Image
อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ว่าที่ร.ต. ปัญญา คามีศักดิ์

Image
อาจารย์ ดร.สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา

Image
ผศ.ดร. เสาวณีย์ ชูจิต

Image
อาจารย์ ดร.สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

Image
อาจารย์ ดร.อุเทน จันละบุตร

Image
อาจารย์ ดร.เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์

[ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ]


Image
อาจารย์ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์

Image
อาจารย์ ดร.ลักษมี หมื่นศรีธาราม

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ

[ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ]


Image
อาจารย์ ดร.นันทิยา แซ่เตียว

ประธานประจำสาขาวิชา

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
ผศ.ประภา เหล่าสมบูรณ์

Image
อาจารย์ วัชระ นิลเพชร

Image
อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ นิชนันท์ ชูเกิด

ประวัติและผลงานวิชาการ

Image
อาจารย์ ดร.สุขสันต์ ขำคง

ประวัติและผลงานวิชาการ