ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอำนาจหน้าที่


ปรัชญา
        สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ให้บริการวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
        เป็นคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและท้องถิ่น

อัตลักษณ์
        ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
        ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
        ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
        สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้ำใจ

เอกลักษณ์
        เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ครูพันธุ์บึง)

พันธกิจ (Mission)
        1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
        2. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ต่อท้องถิ่น
        3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
        5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
        เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้บรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่กำหนดจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาครู
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

อำนาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547)
        มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
        (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
        (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
        (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
        (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
        (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
        (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
        (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Update : เมษายน 2565