ภาพกิจกรรม

ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference (32)
ขอเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017 (31)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศปีที่ 2560 (30)
ขอขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อแบบขยายและบทความฉบับสมบูรณ์ของงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 (32)
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4 (29)
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd I-TECG CON) (27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญเข้าร่วมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (30)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher (28)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9 (27)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ iSTEM - Ed 2017 (27)
--> อ่านข่าวประชุม สัมมนา วิชาการทั้งหมด..

ข่าวหลักสูตรฝึกอบรม...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 (27)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (27)
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (29)
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices" (31)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรการพัสดุภาครัฐ" (30)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การบริการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่(Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4" (28)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Step-by-Step to Implementing EdPEx (27)
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรม (33)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม (30)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "นวัตกรรม และสหกิจศึกษา 4.0" (33)
--> อ่านข่าวหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด..

ข่าวแหล่งทุนวิจัย

การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 (วช.) (28)
สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (Newton Mobility Grants) (32)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเทศทุน (41)
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเปิดให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอก (35)
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ในประเทศ) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 (31)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (35)
ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" (34)
ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 (33)
การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (39)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แนะหลักสูตรใหม่ ให้ทุน (43)

ข่าวแหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์

  รายชื่อสถานศึกษา-สำหรับออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาทำงาน-ช่วงปิดภาคเรียน-58
  แบบฟอร์ม การหารายได้ระหว่างเรียน
  แบบฟอร์ม การเขียนแผนธุรกิจ
  คู่มือสหกิจศึกษา
  คู่มือการเขียนโครงงาน
  แบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา
  แบบประเมินโครงการสหกิจศึกษา
   

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า...

มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (65)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น) (76)
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (107)
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี (174)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) (462)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (862)
สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยทั่วไป 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรารับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคม นี้ (292)
ประชาสัมพันธ์ งานราชการ (309)

ใบรายชื่อนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102