ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 (11)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 (17)
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนประเทศเม็กซิโก (17)
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 (21)
ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (81)
แหล่งทุนวิจัยภายนอก (125)
แหล่งทุนวิจัยภายใน (126)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศจีน (246)
ทุนญี่ปุ่นศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 (210)

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ...

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (5)
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) (6)
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับฝึกบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (6)
NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” (4)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (8)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเปิดโลกสารสนเทศ (6)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส" (7)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอผลงานกรณีศึกษา "NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2016" (8)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 (26)
งานประชุมวิชาการ The 6th International Graduate Research Conference 2017 (16)

ข่าวแหล่งทุน

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 (11)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 (17)
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนประเทศเม็กซิโก (17)
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 (21)
ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (81)
แหล่งทุนวิจัยภายนอก (125)
แหล่งทุนวิจัยภายใน (126)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศจีน (246)
ทุนญี่ปุ่นศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 (210)

ข่าวแหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์

  รายชื่อสถานศึกษา-สำหรับออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาทำงาน-ช่วงปิดภาคเรียน-58
  แบบฟอร์ม การหารายได้ระหว่างเรียน
  แบบฟอร์ม การเขียนแผนธุรกิจ
  คู่มือสหกิจศึกษา
  คู่มือการเขียนโครงงาน
  แบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา
  แบบประเมินโครงการสหกิจศึกษา
   

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า...

มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (4)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น) (5)
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (24)
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี (111)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) (374)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (738)
สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยทั่วไป 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรารับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคม นี้ (234)
ประชาสัมพันธ์ งานราชการ (216)

ใบรายชื่อนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102