ภาพกิจกรรม

ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ...

สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" (3)
ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน (2)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 (4)
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี (27)
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (13)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 (17)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่5 (14)
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization” (14)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงงานวิจัย การประชุมระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7 (13)
--> อ่านข่าวประชุม สัมมนา วิชาการทั้งหมด..

ข่าวแหล่งทุน

แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปรกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20)
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 (21)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 (36)
กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนประเทศเม็กซิโก (31)
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 (45)
ประกาศเรื่อง งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผลิตตำรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (89)
แหล่งทุนวิจัยภายนอก (129)
แหล่งทุนวิจัยภายใน (132)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศจีน (255)
ทุนญี่ปุ่นศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2558 (219)

ข่าวแหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์

  รายชื่อสถานศึกษา-สำหรับออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาทำงาน-ช่วงปิดภาคเรียน-58
  แบบฟอร์ม การหารายได้ระหว่างเรียน
  แบบฟอร์ม การเขียนแผนธุรกิจ
  คู่มือสหกิจศึกษา
  คู่มือการเขียนโครงงาน
  แบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา
  แบบประเมินโครงการสหกิจศึกษา
   

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า...

มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (18)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น) (25)
รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (53)
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี (120)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) (381)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง (773)
สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยทั่วไป 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรารับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคม นี้ (240)
ประชาสัมพันธ์ งานราชการ (224)

ใบรายชื่อนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102